2016 වසරේ ජනප්‍රියම නිළිය- උදාරි වර්ණකුලසුරිය
August 11, 2016

2016 වසරේ ජනප්‍රියම නිළිය සඳහා ඔබගේ මනාපය උදාරි වර්ණකුලසුරියට නම්
You can vote here..!!! (Go to Vote Here! link)
https://www.facebook.com/sumathiawards.lk

For more info:
https://www.facebook.com/sumathiawards.lk/posts/1069808213056199:0

Udari Warnakulasooriya - Sumathi Awards 2016

@Udari Warnakulasooriya 2016 වසරේ ජනප්‍රියම නිළිය සඳහා ඔබගේ මනාපය Sumathi Awards 2016 පුංචි තිරයේ මහා කලා මංගල්‍යය 21st Sumathi Awards #SumathiAwards #SumathiAwards2k16 #2k16

Posted by Sumathi Awards on Thursday, August 11, 2016

 

 

 


Featured Blogs